สถิติ
เปิดเมื่อ13/07/2018
อัพเดท23/09/2018
ผู้เข้าชม394
แสดงหน้า791
สินค้า
ปฎิทิน
January 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
AdsOne.com

เราจะทำอะไรตอบเเทนจังหวัด

อ่าน 77 | ตอบ 0
 

เราจะทำอะไรตอบเเทนจังหวัด  phuket

      คำว่า “คุณ” หมายถึง ความดีที่มีประจำอยู่ในสิ่งนั้นๆ  และเป็นคำที่ใช้เรียกนำหน้า  เพื่อแสดงความยกย่อง เช่น คำว่า “คุณแผ่นดิน” ที่แสดงได้ชัดเจนว่า ภายใต้แผ่นดินที่แม้กว้างใหญ่เพียงไรก็จะมีสิ่งดีงามอยู่เสมอ เพราะแผ่นดินทำประโยชน์ให้แก่เราเป็นอันมาก ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเราทุกคน ที่จะต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่เราอาศัยเกิดและเติบโตจนเป็นตัวเราขณะนี้ ด้วยความสำนึกที่แน่วแน่ว่า เป็นหน้าที่และความรับผิดรับชอบที่ต้องทำจะหลีกเลี่ยงไม่ได้
 


                              à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง                                                                                
       “การตอบแทนคุณจังหวัด  คือ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นสถาบันที่ดี เป็นองค์กรที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งกระทำแต่ความดีเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน และถ้าคำนิยามนี้เป็นที่ยอมรับ ก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าผู้ใด ใคร หรือองค์กรใด ย่อมรวมอยู่ในคำนิยามนี้ทั้งสิ้น ฉะนั้น การตอบแทนคุณแผ่นดินจึงมีความหมายกว้างขวาง ลึกซึ้ง ยิ่งใหญ่ และครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่คน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ทำให้ชาติบ้านเมืองของเรามีความเจริญ มีความก้าวหน้า มีความสงบสุข คนในชาติมีความรัก สามัคคี มีสุขภาพแข็งแรง  มีการศึกษาที่ดีพอจะประกอบอาชีพได้  มีความยั่งยืน และมีคนไม่ดีน้อยมาก  และถ้าคนส่วนใหญ่ในชาติบ้านเมืองเข้าใจการตอบแทนคุณแผ่นดินและปฏิบัติตามที่เข้าใจ  ได้ถูกต้องก็จะส่งผลให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย  แนวทางในการปฏิบัติมี ๗ ประการ  ดังนี้
๑.) 
การรู้รักสามัคคี การสร้างความสามัคคี กระทำได้โดยการยึดถือเอาประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ตนเอง เหนือประโยชน์ส่วนรวม การดำรงความสามัคคีในชาติ จึงเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่มากทุกคนพึงร่วมมือกันด้วยความสำนึกโดยตลอดเวลา
๒.) 
การปกครองที่ดี ควรยึดหลัก “ซื่อสัตย์ ประหยัด และสุจริต” ซึ่งจะทำให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ
๓.) 
การประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ผู้บริหารระดับสูง ควรประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี  เพื่อประโยชน์ของชาติ บ้านเมือง และประชาชน
๔.) 
การไม่เอาเปรียบ การดำเนินธุรกิจจะมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้นั้น ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับความเสมอภาคทั่วกัน
๕.) 
การสนับสนุนคนไทยด้วยกัน การซื้อและการใช้ของไทยเป็นการเผยแพร่เกียรติและชื่อเสียงของชาติบ้านเมืองของเรา จงเข้าใจและรักประเทศของเรา เป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินที่พึงกระทำอย่างยิ่ง
๖.) 
การประกอบอาชีพสุจริต คนไม่ดีประกอบอาชีพไม่สุจริต ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน ถ้าเขาสำนึกได้และเลิกเสีย จะเป็นการตอบแทนคุณที่น่าสรรเสริญอย่างยิ่ง
๗.) 
การอนุรักษ์วัฒนธรรม การดำรง พิทักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมของชาติ ของท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน นับเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่
 
       เมื่อทราบแนวทางในการปฏิบัติตนแล้ว ข้าพเจ้าจึงอยากใคร่ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยทุกคนร่วมใจกันตอบแทนคุณแผ่นดิน  โดยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี  เป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งกระทำแต่ความดี เพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดิน และสุดท้ายข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราทุกคน คนไทยทุกคน จะพร้อมเพรียงกันตอบแทนคุณแผ่นดิน


 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :